Publishing History This is a chart to show the when this publisher published books. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions from this publisher over time. Click to view a single year, or drag across a range.

Editions Published
Year of Publication

Authors

published most by this publisher
Nengfu Huang, 4 books
Fengzhen Wang, 2 books
Wang, Meng., 2 books
He Xing, 2 books
Kan chai ren, 2 books
Wen, Zhao., 1 book
Zhou, Zhongming, 1 book
Jiang, Baofu., 1 book
Zhu, Ziqing, 1 book
Zengqi Wang, 1 book
Yu, Feng., 1 book
Tang, Ren, 1 book
Marie-France Etchegoin, 1 book
Zhang, Tianmin., 1 book
David Sedley, 1 book
Yi Feng, 1 book
春樹 村上, 1 book
Lusheng Chen, 1 book
Lin Wang, 1 book
Huaichang Lan, 1 book
Ye Lu, 1 book
Rui Lei, 1 book
Yingguo Wang, 1 book
Jiming Chen, 1 book
Hun Gu, 1 book

Lists

Try a keyword.