Publishing History This is a chart to show the when this publisher published books. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions from this publisher over time. Click to view a single year, or drag across a range.

Editions Published
Year of Publication

Authors

published most by this publisher
Jeff Kinney, 12 books
Bin Zhu, 8 books
Wang, Yimei (Children's story writer), 8 books
Laura Ljungkvist, 3 books
Gao er ji, 3 books
Feng che wen hua, 3 books
Lu Han, 3 books
Da Xia, 3 books
Chen, Hui., 2 books
Yunxiao Sun, 2 books
Fuqi Li, 2 books
Miao Ding, 2 books
Xueman Rao, 2 books
Hongbing Yuan, 2 books
Yuequan Zeng, 2 books
Robert Lieberman, 1 book
Qingyun Huang, 1 book
Ke, Yuan., 1 book
Jin, Bo, 1 book
Lei, Duo., 1 book
Liang, Houfu., 1 book
Cen, Sang., 1 book
Yang, Zhijian., 1 book
Zhang, Qiusheng., 1 book
Xu, Zuoxin., 1 book

Lists

Try a keyword.