Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Dr.Anthony Kubek, 1 book
Liu, Qing, 1 book
Xu, Guangyao, 1 book
Xianting Fang, 1 book
Shangkui Yang, 1 book
Ai Huang, 1 book
Fujiko Isono, 1 book
Pu Li, 1 book
Lattimore, Owen, 1 book
Zengchou Zhao, 1 book
Chongxing Chen, 1 book
Qu Jiang, 1 book
Jiu wang chu ban she, Shanghai, 1 book
Shihan Li, 1 book
Jie fang ri bao, 1 book
Jun shi xin wen she, 1 book
Wancheng Xu, 1 book
Jiacai Qiao, 1 book

Lists

watch for edits or export all records