Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Xun Jiao, 2 books
Leng, Xiaoyan., 1 book
Tobie S. Meyer-Fong, 1 book
Zhu, Fugui., 1 book
Jiang Zhu, 1 book
Minghua Wei, 1 book
Zhongguo di 1 li shi dang an guan, 1 book
Yuan Ruan, 1 book
Changzhi Zhao, 1 book
Zhiqun Yu, 1 book
Xiu-chu Wang, 1 book
Chuancang Qian, 1 book
Hang Zhao, 1 book
Yongqing Gao, 1 book
Mingzhu Feng, 1 book
"Yangzhou" bian wei hui, 1 book
Baohui Li, 1 book

Lists

watch for edits or export all records